Všeobecné obchodní podmínky společnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. a jejích dceřiných společností (verze srpen 2023) (dále jen „VOP“)

1. Obecné informace

1.1. V těchto VOP platí následující definice pojmů:
Smlouva: (písemná) smlouva mezi prodávajícím a kupujícím o prodeji produktů. Smlouva může být uzavřena například podpisem písemné smlouvy smluvními stranami nebo výslovným (písemným) přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (zasláním potvrzení objednávky) nebo výslovným (písemným) přijetím cenové nabídky prodávajícího kupujícím;
Článek: příslušný článek VOP;
Pracovní den: jakýkoli den s výjimkou soboty, neděle nebo státního svátku v zemi, v níž má prodávající své statutární sídlo;
Kupující: osoba nebo společnost, se kterou prodávající uzavírá smlouvu;
Přímá škoda: výhradně: (i) přiměřené náklady, které by kupující musel vynaložit, aby produkty, které prodávající prodal a dodal kupujícímu, byly v souladu se smlouvou, (ii) přiměřené náklady vynaložené za účelem zjištění příčiny a rozsahu škody uvedené v bodě (i) a (iii) přiměřené náklady vynaložené na zabránění nebo omezení škody uvedené v bodě (i), pokud tyto náklady skutečně vedly k jejímu zabránění nebo omezení;
Vyšší moc: událost vyšší moci podle platných právních předpisů, která zahrnuje mimo jiné extrémní povětrnostní podmínky, zemětřesení a jeho následky, požár, povodeň, válku, válečné nebezpečí, terorismus, ztrátu nebo krádež pracovního materiálu, stávky, blokády silnic, přerušení práce, výluky, nehody, poruchy výrobních zařízení nebo strojů, potíže se získáváním pracovníků nebo materiálů, dovozní nebo obchodní omezení, obchodní spory, jiná vládní opatření, která brání práci prodávajícího, dopravní potíže a (ať již přičitatelné či nikoli) selhání v plnění ze strany dodavatelů nebo subdodavatelů prodávajícího;
Smluvní strany: prodávající a kupující, každý samostatně nebo společně;
Produkty: produkty, které mají být prodány a dodány prodávajícím nebo jeho jménem v souladu se smlouvou;
Objednávka: pokyn kupujícího prodávajícímu k prodeji a dodání produktů kupujícímu;
Prodávající: KYOCERA SENCO EMEA B.V. nebo kterákoli z jejích dceřiných společností, obchodujících také pod značkami CAMO, STINGER, EXPANDET, INTERDIAMANT, TECHNOFAST, AERFAST a SENCO.

1.2. Není-li ve VOP nebo ve smlouvě stanoveno jinak: slova označující jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak.

1.3. V případě rozporu mezi ustanoveními VOP a smlouvy mají přednost ustanovení smlouvy.

2. Použitelnost

2.1. VOP jsou součástí smlouvy, písemných smluv, potvrzení objednávek a všech nabídek a cenových nabídek, které prodávající učinil kupujícímu v souvislosti s prodejem a dodáním produktů, bez ohledu na to, zda je v nich uveden odkaz na VOP.

2.2. Jakýkoli odkaz kupujícího na jakékoli všeobecné (nákupní) podmínky nebo doložky kupujícího, ať už jsou popsány
jakýmkoli způsobem, a jejich použití prodávající výslovně odmítá, pokud se smluvní strany na jejich použití písemně nedohodly.

2.3. Žádná změna nebo doplnění VOP není závazná, pokud není písemně dohodnuta mezi oprávněnými zástupci smluvních stran. Změna nebo doplnění se použijí pouze pro tu smlouvu, pro kterou jsou výslovně stanoveny.

2.4. Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto VOP bylo neplatné nebo zrušené, zůstávají ostatní ustanovení plně platná. V takovém případě smluvní strany zahájí konzultace, aby se dohodly na nových ustanoveních, která nahradí neplatná nebo zrušená ustanovení, a to při co největším dodržení účelu a smyslu původního ustanovení.

3. Cenové nabídky

3.1. Veškeré cenové nabídky prodávajícího jsou odvolatelné a nezávazné.

3.2. Pokud prodávající do své cenové nabídky uvedl dobu platnosti, může prodávající v průběhu této doby platnosti cenovou nabídku změnit nebo odvolat v případě, že mu vyšší moc brání v obvyklém výkonu činnosti nebo se vyskytnou jiné okolnosti, v jejichž důsledku prodávající nemůže přiměřeně dodržet cenovou nabídku.

3.3. Součástí cenových nabídek prodávajícího mohou být zařízení, výkresy, modely, vzorky, popisy, obrázky a podobně, jakož i případné přílohy a záznamy. To vše zůstává, stejně jako nástroje zhotovené v tomto ohledu prodávajícím, majetkem prodávajícího, musí být na požádání vráceno prodávajícímu a nemůže být bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího kopírováno ani poskytováno třetím stranám.

3.4. Při přípravě cenové nabídky může prodávající předpokládat, že informace poskytnuté kupujícím, jako jsou výpočty a výkresy, jsou správné a že na jejich základě může vypracovat cenovou nabídku.

3.5. Pokud kupující cenovou nabídku nepřijme, má prodávající právo účtovat kupujícímu veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou cenové nabídky.

4. Smlouva

4.1 Sjednané množství, kvalita a popis jakéhokoli produktu jsou takové, jaké jsou uvedeny v cenové nabídce, písemné smlouvě, potvrzení objednávky prodávajícího nebo na faktuře.

4.2 Kupující odpovídá prodávajícímu za to, že zajistí správnost podmínek jakékoli objednávky (včetně příslušné
specifikace) předložené kupujícím a že poskytne prodávajícímu veškeré potřebné informace týkající se produktů
v dostatečném časovém předstihu, aby mohl prodávající plnit smlouvu v souladu s jejími podmínkami.

4.3 Jakékoli související dodatečné dohody, změny nebo přísliby učiněné s prodávajícím po uzavření smlouvy budou
pro prodávajícího závazné pouze tehdy, pokud se na nich smluvní strany písemně dohodnou.

4.4 Zaměstnanci nebo zástupci prodávajícího nejsou oprávněni činit jakákoli prohlášení týkající se produktů, pokud to
není písemně potvrzeno výkonným vedením prodávajícího. Uzavřením smlouvy kupující bere na vědomí, že se
nespoléhá na taková prohlášení, která nejsou takto potvrzena, a vzdává se jakýchkoli nároků vyplývajících z jejich
porušení.

4.5 Prodávající si vyhrazuje právo změnit konstrukční provedení produktu bez předchozího upozornění, (a) pokud je to
nutné pro splnění platných bezpečnostních nebo jiných zákonných či regulačních požadavků, nebo (b) z jakéhokoli
jiného důvodu za předpokladu, že taková změna podstatně neovlivní sjednanou funkci produktu.

4.6 Pokud se v průběhu plnění smlouvy ukáže, že je k jejímu řádnému plnění nezbytné smlouvu zcela nebo zčásti změnit
nebo doplnit, zahájí smluvní strany neprodleně jednání na toto téma a budou usilovat o odpovídající změnu smlouvy
na základě společných konzultací. Pokud smluvní strany nedospějí k dohodě, je prodávající oprávněn smlouvu zcela
nebo zčásti vypovědět s okamžitou platností.

5. Cena

5.1. Ceny, které má kupující zaplatit za produkty, jsou uvedeny v písemné smlouvě, cenové nabídce, potvrzení
objednávky, ceníku nebo (zálohové) faktuře. V ceně produktů jsou zahrnuty pouze náklady na standardní balení
a dopravu (pokud je doprava realizována prodávajícím), nestanoví-li prodávající jinak. Veškeré další náklady nejsou
zahrnuty v ceně, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Cena je uvedena bez (neúplných) montážních
nákladů, provozních nákladů, dovozních, vývozních a kolkových poplatků, nákladů na celní odbavení, příslušné daně
z přidané hodnoty nebo jiných oprávněných poplatků, které budou kupujícímu účtovány dodatečně, pokud se
uplatní, bez ohledu na sjednané podmínky Incoterms.

5.2. Komplexní cenová nabídka nezavazuje prodávajícího k plnění části smlouvy za odpovídající část nabízené ceny.

5.3. Prodávající zvýší cenu tak, aby odrážela jakékoli zvýšení nákladů prodávajícího, které je způsobeno (a) jakoukoli
změnou dodacích lhůt, množství nebo specifikací produktů, kterou požaduje kupující, nebo (b) jakýmkoli zpožděním
způsobeným jakýmikoli pokyny kupujícího nebo (c) neposkytnutím odpovídajících informací nebo pokynů
prodávajícímu ze strany kupujícího.

5.4. Pokud se po
– výslovném (písemném) přijetí cenové nabídky prodávajícího ze strany kupujícího; nebo
– odeslání potvrzení objednávky; nebo
– uzavření písemné smlouvy; nebo
– zaslání (zálohové) faktury
a před úplným splněním smlouvy cena faktorů, které určují náklady a které jsou zahrnuty do sjednané ceny, zvýšila
o více než 10 %, může prodávající tento rozdíl přenést na kupujícího. To platí i v případě, že zvýšení je důsledkem
nepředvídaných okolností. Toto zvýšení ceny uhradí kupující s první následující (splátkovou) platbou.

5.5. Prodávající má právo zvýšit/upravit ceníky s předchozím oznámením 30 (třiceti) kalendářních dnů předem.

6. Platební podmínky

6.1 Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, bude platba provedena bankovním převodem na účet určený
prodávajícím, který je uveden na (zálohové) faktuře.

6.2 Prodávající je oprávněn vystavit kupujícímu fakturu na cenu produktů při dodání nebo kdykoli po dodání
produktů nebo v případě, že kupující neoprávněně nepřevezme produkty, nebo poté, co prodávající nabídl dodání
produktů. V případě, že se smluvní strany dohodly na odběru produktů kupujícím, je prodávající oprávněn zaslat
fakturu poté, co prodávající oznámí kupujícímu, že produkty jsou připraveny k odběru.

6.3 Prodávající je oprávněn vystavit fakturu a požadovat po kupujícím platbu předem (před dodáním produktů). V
takovém případě zašle prodávající zálohovou fakturu a dodávka se uskuteční až po zaplacení této zálohové faktury.

6.4 Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, bude platba celkové ceny přijata do 30 (třiceti)
kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Potvrzení o zaplacení budou vystavena pouze na vyžádání. Záloha musí
být uhrazena co nejdříve (v termínu splatnosti zálohové faktury) a dodávka se uskuteční až po uhrazení
zálohové faktury.

6.5 Námitky proti výši faktury zaslané prodávajícím nebo proti (způsobu) plnění smlouvy ze strany prodávajícího nebo
jeho jménem neopravňují kupujícího k pozastavení jeho platební povinnosti.

6.6 Kupující není oprávněn započíst jakoukoli platbu podle smlouvy s (údajnou) pohledávkou vůči prodávajícímu.

6.7 V případě prodlení s platbou bude prodávající s okamžitou platností, bez oznámení o prodlení a aniž by bylo dotčeno
jakékoli jiné právo nebo opravný prostředek, který má k dispozici, oprávněn:
a. vypovědět smlouvu nebo pozastavit jakékoli další dodávky kupujícímu;
b. účtovat smluvní úrok ve výši 6 % nad sazbu Euribor ročně z dlužné částky ode dne splatnosti splátky až do dne
platby včetně. Pokud zákonná (obchodní) úroková sazba převyšuje výše uvedenou sazbu, použije se tato vyšší
sazba. Pro účely výpočtu úroku se část měsíce považuje za celý měsíc.

6.8 Aniž by bylo dotčeno jakékoli jiné právo nebo opravný prostředek, který má prodávající k dispozici, stává se celá
pohledávka prodávajícího podle smlouvy okamžitě a v plné výši splatnou, jakmile:
a. kupující uzavře dobrovolné vyrovnání se svými věřiteli nebo na něj bude uvalena nucená správa nebo se (jako
fyzická osoba či firma) dostane do úpadku nebo jako společnost vstoupí do likvidace (jinak než za účelem
sloučení či přeměny);
b. dojde ke zpětnému převzetí jakéhokoli majetku nebo aktiv kupujícího nebo je jmenován nucený správce;
c. kupující přestane podnikat nebo mu hrozí, že už nebude podnikat;
d. se prodávající důvodně obává, že ve vztahu ke kupujícímu nastane některá z výše uvedených událostí; a oznámí to kupujícímu.

6.9 Veškeré mimosoudní náklady, které prodávajícímu důvodně vzniknou za účelem získání úhrady jeho pohledávky vůči
kupujícímu, ponese kupující.

7. Dodávka

7.1. Dodávka produktů se uskutečňuje v průběhu pracovních dnů dodáním na místo určení (DAP, dohodnuté místo určení:
adresa kupujícího uvedená ve smlouvě, Incoterms 2020), pokud se smluvní strany nedohodly, že produkty budou vyzvednuty kupujícím v provozovně prodávajícího (EXW, Incoterms 2020), nebo se ve smlouvě nedohodly jinak. Kupující je povinen správně informovat prodávajícího o místě dodání. V případě, že prodávající uvede kupujícímu ve smlouvě, na potvrzení objednávky (nebo na jiném písemném dokladu) nesprávné místo dodání, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího o správném místě dodání. Pokud kupující neinformuje prodávajícího správně nebo včas, veškeré dodatečné náklady spojené s (nesprávným) dodáním nese kupující.

7.2. Veškeré uvedené termíny dodávky produktů jsou pouze odhadované a prodávající nenese odpovědnost za jakékoli
zpoždění dodávky produktů, ať už je způsobeno jakoukoli příčinou. Pokud prodávající není schopen dodat produkty v odhadovaném termínu dodání, musí kupující zaslat prodávajícímu písemné oznámení o prodlení s poskytnutím přiměřené lhůty k plnění v délce nejméně 14 (čtrnácti) kalendářních dnů. Prodávající může dodat produkty i před odhadovaným datem dodání, a to na základě přiměřeného oznámení kupujícímu.

7.3. V případě, že produkty mají být dodávány po částech a u dílčí dodávky se vyskytne vada, u které kupující prokáže
splnění podmínek pro rozvázání smlouvy, je kupující oprávněn rozvázat pouze tu část smlouvy, která se týká předmětné dílčí dodávky. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy jako celku.

7.4. Pokud kupující nepřevezme dodávku produktů, nevyzvedne si produkty nebo nedá prodávajícímu odpovídající pokyny k dodávce, bude prodávající s okamžitou platností, bez oznámení o prodlení a aniž by bylo dotčeno jakékoli jiné právo
nebo opravný prostředek, který má prodávající k dispozici, oprávněn:
a. skladovat produkty na účet a riziko kupujícího až do jejich skutečného dodání. Další náklady vzniklé v důsledku nepřevzetí dodávky nebo neposkytnutí pokynů k dodání, mimo jiné včetně nákladů na pojištění, jdou rovněž na účet kupujícího; nebo
b. prodat produkty třetí straně a – po odečtení všech nákladů na skladování a prodej – vyplatit kupujícímu přebytek nad sjednanou cenu nebo účtovat kupujícímu nedoplatek pod sjednanou cenu.

8. Riziko a výhrada vlastnického práva

8.1. Nebezpečí poškození nebo ztráty produktů přechází na kupujícího:
a. v případě produktů, které mají být vyzvednuty v provozovně prodávajícího (EXW, Incoterms 2020): v okamžiku, kdy prodávající oznámí kupujícímu, že produkty jsou k dispozici k vyzvednutí; nebo
b. v případě produktů, které mají být dodány jinak než v provozovně prodávajícího: v okamžiku dodání na místo určení (DAP, Incoterms 2020), nebo, pokud kupující neoprávněně nepřevezme produkty, v okamžiku, kdy prodávající nabídl dodání produktů.

8.2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému produktu. Jedná se o výhradu vlastnického práva, kdy vlastnické právo k produktu přechází na kupujícího pouze tehdy, pokud bylo prodávajícímu zcela uhrazeno vše, co kupující prodávajícímu dluží na základě jakékoli smlouvy, včetně úroků a nákladů.

8.3. Po dobu trvání výhrady vlastnického práva prodávajícího k produktu je kupující povinen uchovávat produkt odděleně od produktů kupujícího a třetích stran a řádně jej skladovat, chránit, pojistit a označit jako majetek prodávajícího. Do té doby je kupující oprávněn produkty dále prodávat nebo používat pouze v rámci své běžné obchodní činnosti, je však povinen vyúčtovat prodávajícímu výnosy z prodeje, včetně výnosů z pojištění, a všechny tyto výnosy uchovávat odděleně od peněz nebo majetku kupujícího a třetích stran a v případě hmotných výnosů je řádně skladovat, chránit a pojistit.

8.4. Pokud prodávající uplatní výhradu vlastnického práva, může dotyčné produkty od kupujícího převzít zpět. Kupující bude při zpětném převzetí plně spolupracovat, včetně případné demontáže, která by za tímto účelem mohla být vyžadována. V souvislosti s výše uvedeným zpětným převzetím dává kupující tímto prodávajícímu nebo třetím stranám, které prodávající určí, svůj bezpodmínečný a neodvolatelný souhlas ke vstupu na všechna místa, kde se majetek prodávajícího nachází.

8.5. Po dobu trvání výhrady vlastnického práva prodávajícího k produktu není kupující oprávněn tuto věc zatížit.

8.6. V případě, že třetí strany obstaví produkt dodaný s výhradou vlastnického práva nebo si přejí k němu zřídit či
vykonávat práva, musí o tom kupující co nejdříve informovat prodávajícího.

8.7. Pokud a jakmile prodávající již nemůže uplatnit výhradu vlastnického práva z důvodu záměny nebo přistoupení
k dodanému produktu, musí kupující nově vzniklé zboží zastavit ve prospěch prodávajícího a musí mu (předem) zastavit pohledávky, které získal nebo získá z dalšího prodeje nově vzniklého zboží.

9. Záruky

9.1. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, prodávající zaručuje, že produkty budou bez konstrukčních,
materiálových a výrobních vad po dobu 12 měsíců od (a) dodání, nebo (b) v případě, že kupující neoprávněně nepřevezme produkty, od okamžiku, kdy prodávající nabídl dodání produktů, nebo (c) v případě, že se smluvní strany dohodly na odběru kupujícím, od okamžiku, kdy prodávající oznámí kupujícímu, že produkty jsou k dispozici k odběru, pokud výrobce produktů nestanovil kratší záruku. V posledně uvedeném případě má přednost záruka výrobce.

9.2. Záruka se vztahuje pouze na vady produktů nebo jejich částí, které nejsou zjevné v době jejich dodání.

9.3. Kupující může uplatnit nárok ze záruky pouze tehdy, pokud prokáže, že vady vznikly výhradně nebo převážně u prodávajícího a nevyskytly se a nejsou zcela nebo zčásti důsledkem:
a. jakéhokoli výkresu, návrhu, návodu nebo jiné specifikace dodané kupujícím;
b. neskladování produktů v souladu s pokyny prodávajícího nebo skladování produktů v podmínkách, které jsou obecně považovány za nevyhovující nebo vlhké;
c. běžného opotřebení součástí produktu;
d. nesprávného použití, které zahrnuje mimo jiné nedodržení (ústních nebo písemných) pokynů prodávajícího;
provozu při jiných než doporučených otáčkách nebo napětí (platí pouze pro elektrické jednotky);
e. toho, že nebyl použit čistý, suchý, regulovaný stlačený vzduch nebo použitý tlak vzduchu překročil maximální hodnotu uvedenou na odlitku nástroje (platí pro pneumatické nástroje);
f. změny nebo opravy produktů bez souhlasu prodávajícího;
g. úmyslného poškození nebo nedbalosti ze strany kupujícího;
h. nestandardních pracovních podmínek na straně kupujícího;
i. nesprávně provedené údržby nebo instalace nebo neprovedené údržby.

9.4 Po dodání vadného produktu bude mít prodávající možnost:
a. provést opravu produktu; nebo
b. vyměnit produkt.

9.5 Veškeré náklady přesahující výhradní povinnosti uvedené v písmenech „a“ a „b“ předchozího odstavce, včetně mimo jiné nákladů na dopravu, zvláštních požadavků na balení, nákladů na demontáž a montáž/instalaci, ponese kupující.

9.6 Pokud prodávající zjistí, že reklamace je neoprávněná, veškeré náklady, které tím vzniknou, včetně (neúplných) manipulačních, kontrolních, přepravních a administrativních nákladů na straně prodávajícího, uhradí kupující.

9.7 Záruční oprava nebo výměna produktů nebo jejich částí v žádném případě nevede k prodloužení záruční doby. Na každý náhradní produkt nebo díl se vztahuje zbývající záruční doba vyměněného produktu nebo dílu.

9.8 Pokud prodávající provádí práce ke splnění svých záručních povinností podle tohoto článku, je kupující povinen plně spolupracovat s prodávajícím. Prodávající není povinen provádět opravy nebo výměny jakýchkoli produktů nebo jejich částí na místě.

9.9 Pokud prodávající vymění díly nebo produkty za účelem splnění svých záručních povinností, převede kupující vlastnické právo ke starým vyměněným dílům nebo produktům na prodávajícího, aniž by mu v této souvislosti náležela jakákoli náhrada.

9.10 Kupující bude oprávněn uplatnit nárok z jakékoli záruky až poté, co řádně splní všechny své závazky vůči
prodávajícímu podle prodávajícího.

9.11 Pokud kupující bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přistoupí k úpravám, (de)montáži, opravám nebo jiným činnostem v tomto ohledu v souvislosti s produktem, jakýkoli nárok ze záruky zaniká.

9.12 K reklamaci, která bude doručena po uplynutí záruční doby, nebude přihlédnuto.

10 Omezení odpovědnosti

10.1 Odpovědnost prodávajícího z důvodu přičitatelného neplnění smlouvy, protiprávního jednání nebo z jakéhokoli jiného důvodu (výslovně včetně záručních povinností prodávajícího) je omezena na záruční závazky prodávajícího uvedené v článku 9.

10.2 V případě, že je převzata odpovědnost ve větším rozsahu, než je sjednáno v článku 10.1, je odpovědnost prodávajícího omezena částkou nebo částkami, které budou případně vyplaceny pojišťovnou prodávajícího. Pokud z jakéhokoli důvodu nedošlo k úhradě ve smyslu první věty tohoto odstavce, je celková odpovědnost prodávajícího omezena částkou, kterou kupující uhradil prodávajícímu za plnění smlouvy v období 12 měsíců předcházejících skutečnosti, která vedla ke vzniku škody, nebo částkou ve výši 10 % z ceny sjednané mezi smluvními stranami na základě smlouvy v souladu s článkem 5, pokud je tato částka nižší než výše uvedená uhrazená částka kupujícím.

10.3 Výše uvedená omezení odpovědnosti se vztahují na součet řady událostí založených na téže skutečnosti, která vedla ke vzniku škody.

10.4 Odpovědnost prodávajícího za jiné než přímé škody je výslovně vyloučena. Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí v případě úmyslu nebo vědomé nedbalosti ze strany prodávajícího.

10.5 Kupující odškodní prodávajícího za jakékoli nároky třetích stran na náhradu (údajné) škody vzniklé, způsobené nebo jinak související s plněním dodaným prodávajícím podle smlouvy, pokud se nejedná o úmysl nebo vědomou nedbalost ze strany prodávajícího.

10.6 Jakékoli rady nebo doporučení poskytnuté prodávajícím nebo jeho zaměstnanci či zástupci kupujícímu nebo jeho
zaměstnancům či zástupcům ohledně skladování, aplikace nebo používání produktů, které nejsou písemně potvrzeny prodávajícím, jsou dodržovány nebo se jimi kupující řídí výhradně na vlastní riziko.

10.7 Pokud montáž nebo instalace produktu není součástí smlouvy nebo jiné dohody mezi smluvními stranami, ale prodávající poskytne pomoc a asistenci jakéhokoli druhu při montáži nebo instalaci, je to na riziko kupujícího.

11 Doba trvání smlouvy

11.1 V zásadě platí, že písemná smlouva má dobu trvání stanovenou ve smlouvě. Pokud je písemná smlouva (nebo
jakýkoli dlouhodobý obchodní vztah mezi smluvními stranami) kvalifikována jako smlouva o pokračujícím plnění
a doba trvání nebyla ve smlouvě stanovena, bude smlouva mezi smluvními stranami uzavřena na dobu neurčitou s tím, že každá ze smluvních stran má právo smlouvu kdykoli vypovědět s dodržením lhůty 2 (dvou) měsíců.

11.2 Kupující může smlouvu vypovědět pouze s písemným souhlasem prodávajícího a za podmínek, že kupující uhradí
prodávajícímu v plné výši veškeré ztráty, náklady, škody, poplatky a výdaje, které prodávajícímu v důsledku
vypovězení smlouvy vzniknou.

11.3 Veškerá ustanovení cenové nabídky, písemné smlouvy, potvrzení objednávky, (zálohové) faktury nebo VOP, která
mají mít podle své povahy účinnost mezi smluvními stranami i po skončení platnosti smlouvy, zůstávají mezi smluvními stranami v platnosti i po skončení platnosti smlouvy.

11.4 Kupující není oprávněn pozastavit plnění svých závazků, pokud má za to, že prodávající neplní nebo nedostatečně
plní své závazky vyplývající ze smlouvy.

11.5 V případě, že prodávající není schopen zcela nebo zčásti plnit smlouvu z důvodu vyšší moci, je prodávající bez
jakéhokoli soudního zásahu a bez povinnosti hradit škodu oprávněn:
a. pozastavit plnění smlouvy po dobu trvání vyšší moci; nebo
b. zcela nebo zčásti ukončit smlouvu s okamžitou účinností.

11.6 Smluvní strany mají právo ukončit celou smlouvu nebo její část s okamžitou účinností:
a. pokud druhá smluvní strana požádá o (prozatímní) moratorium, pokud je pro druhou smluvní stranu požádáno o (prozatímní) moratorium nebo pokud je druhé smluvní straně uděleno (prozatímní) moratorium;
b. pokud druhá smluvní strana podá návrh na likvidaci, je-li podán návrh na likvidaci druhé smluvní strany nebo je-li vyhlášena likvidace druhé smluvní strany;
c. v případě, že druhá smluvní strana nesplní podstatný závazek, který – pokud k prodlení nedošlo již ze zákona – druhá smluvní strana nenapraví v přiměřené lhůtě nejméně 14 (čtrnácti) pracovních dnů po písemném oznámení o prodlení. Platební povinnost kupujícího se v každém případě vždy považuje za podstatný závazek.

11.7 V případě rozvázání nebo ukončení smlouvy nevzniká povinnost vrátit poskytnutá plnění. Kupující je i nadále
povinen zaplatit za všechny produkty dodané prodávajícím, aniž by tím byla dotčena jiná práva prodávajícího, jako je mimo jiné právo požadovat náhradu škody.

12 Duševní vlastnictví

12.1 Nabídka předložená prodávajícím, výkresy, návrhy, výpočty, software, popisy, modely, nástroje a podobně, vytvořené
nebo poskytnuté prodávajícím, zůstanou ve vlastnictví prodávajícího, a to i v případě, že by za ně byly kupujícímu účtovány náklady.

12.2 Práva duševního vlastnictví k výrobním a konstrukčním postupům prodávajícího, jeho produktům a další práva
duševního vlastnictví, která spočívají v dokumentech, informacích a jiných materiálech prodávajícího poskytnutých kupujícímu, zůstanou ve vlastnictví prodávajícího, a to i v případě, že by za ně byly kupujícímu účtovány náklady.

13 Rozhodné právo a spory

13.1 VOP a smlouva se řídí právním řádem země prodávajícího. Uplatnění Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží je
výslovně vyloučeno.

13.2 Jakékoli spory vyplývající z VOP nebo související s VOP nebo se smlouvou budou předloženy výhradně příslušnému
soudu v místě statutárního sídla prodávajícího.

14 Různé

14.1 Jakékoli oznámení jedné smluvní strany druhé smluvní straně musí být učiněno písemně (včetně e-mailové
komunikace).

14.2 Pokud kupující písemně neinformuje prodávajícího o vadě produktu do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté, co vadu zjistil nebo co ji zjistit měl, nemůže uplatnit nárok ze záruky.

14.3 Každý nárok, který může kupující uplatnit vůči prodávajícímu, zaniká již samotným uplynutím lhůty 6 (šesti) měsíců poté, co kupující příslušnou vadu nahlásil, pokud předtím nebylo proti prodávajícímu zahájeno soudní řízení.

14.4 Žádné vzdání se nároku prodávajícího vyplývajícího z porušení smlouvy ze strany kupujícího se nepovažuje za vzdání se nároku vyplývajícího z jakéhokoli následného porušení téhož nebo jiného ustanovení.

14.5 Jakékoli tiskové, administrativní nebo jiné chyby či opomenutí na webových stránkách, v jakékoli písemné smlouvě,
potvrzení objednávky, cenové nabídce, ceníku, (zálohové) faktuře nebo jiném dokumentu či informaci vydané prodávajícím podléhají opravě bez jakékoli odpovědnosti prodávajícího.

14.6 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které od sebe navzájem obdrží v souvislosti s plněním smlouvy a o jejichž důvěrné povaze vědí nebo by vědět měly, s tím, že porušení tohoto ustanovení
v důsledku povinnosti vyplývající z právního předpisu nebo soudního rozhodnutí nezakládá nárok na náhradu škody
nebo rozvázání smlouvy ve prospěch druhé smluvní strany.

14.7 Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, není kupující oprávněn převést nebo přenechat svá práva nebo povinnosti vyplývající ze smlouvy, ať už zcela nebo zčásti, třetí straně bez předchozího písemného souhlasu
prodávajícího. V případě, že se smluvní strany písemně dohodly jinak, je kupující povinen prohlásit, že se na vztah s touto třetí stranou vztahují VOP, a v případě potřeby se na VOP ve vztahu k této třetí straně odvolat.

Menu